WikKtarieven

Binnen de GGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGZ (BG-GGZ) en Specialistische GGZ (S-GGZ).
GGZdeWikK biedt behandeling binnen de Specialistische GGZ.  Specialistische behandeling wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De combinatie van de diagnose en het aantal minuten directe en indirecte tijd dat aan een behandeling wordt besteed, bepaalt in welke productgroep de behandeling wordt ingedeeld. Afhankelijk van de duur van de behandeling gelden vaste tarieven. Deze tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Een  DBC wordt na afsluiting van de gehele behandeling gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, door de cliënt of de zorgverlener.
De hoogte van de vergoeding en een eventuele eigen bijdrage verschilt per zorgverzekeraar en is afhankelijk van uw polis.

Uw behandeling bij GGZdeWikK wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. We leggen op deze pagina uit hoe de vergoeding van uw behandeling in 2019 geregeld is.

DBC-tarieven De tarieven voor een behandeling in de GGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (de NZa). Deze tarieven zijn gekoppeld aan een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Bij de start van uw behandeling wordt een diagnose gesteld. Vervolgens wordt alles wat gedaan wordt in het kader van uw behandeling geregistreerd, in minuten. Een DBC wordt afgesloten aan het eind van de behandeling, of maximaal na een jaar. Als een behandeling langer duurt dan een jaar, wordt een nieuwe DBC geopend. Bij het afsluiten van de DBC bepaalt de combinatie van diagnose en het aantal geregistreerde minuten het tarief (de kosten) van de behandeling.

GGZdeWikK heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars: we bieden contractvrije zorg. U ontvangt na het afsluiten van de DBC een factuur, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.  (U kunt GGZdeWikK machtigen om dit voor u te doen met een Akte van Cessie als u verzekerd bent bij DSW of VGZ.)

Uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding die u krijgt is afhankelijk van uw verzekeringspolis. Er zijn verschillende zorgpolissen:

= Contractvrije zorg wordt meestal niet of deels vergoed als u een budgetpolis heeft afgesloten. 

= Met een naturapolis wordt contractvrije zorg deels vergoed: met een naturapolis is in principe de zorg zelf verzekerd (u heeft dan recht op (volledige) vergoeding van zorg die wordt verleend door een zorgverlener die een contract heeft met uw zorgverzekeraar). Met een naturapolis wordt contractvrije zorg vergoed, maar tegen een lager tarief en soms onder bepaalde voorwaarden. Als u een naturapolis heeft, is het van belang om vóór de start van de behandeling, of vóór de start van een vervolgDBC, bij uw zorgverzekeraar te informeren welke voorwaarden zij stellen aan de vergoeding van contractvrije zorg. Met een naturapolis zult u een deel van de kosten (het verschil tussen het NZA-tarief en de vergoeding van uw zorgverzekeraar) dus zelf moeten betalen.

= Met een restitutiepolis wordt contractvrije zorg volledig vergoed: met een restitutiepolis zijn de zorgkosten verzekerd – u kunt dan zelf kiezen bij welke zorgverlener u in behandeling wilt, ongeacht of die een contract heeft met de zorgverzekeraar. Met een restitutiepolis worden in principe alle kosten van de behandeling vergoed. Bij sommige zorgverzekeraars is echter in de polisvoorwaarden opgenomen dat zij een volledige vergoeding bieden van het marktconforme tarief. Dit tarief is gebaseerd op de contractafspraken van deze zorgverzekeraar, dus niet op het landelijk geldende NZA-tarief. Het betekent dat u in dit geval alsnog zelf een deel zult moeten betalen, namelijk het verschil tussen het marktconforme tarief en het NZA tarief. Informeer dus voor de start van uw behandeling, of voor de start van een vervolgDBC, bij uw zorgverzekeraar goed naar een eventuele eigen bijdrage.

Eigen risico Ook voor Specialistische GGZ geldt het eigen risico in de zorg: in 2019 is dat €385,-. Afhankelijk van uw eigen zorgkosten moet u bij het betalen van de factuur van GGZdeWikK het (restant van) uw eigen risicobedrag dus bijbetalen.

Op de factuur zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:  

Artikel 1 De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen GGZdeWikK en de cliënt(e).

Artikel 2 De facturen van GGZdeWikK worden opgesteld en verstuurd door de facturatieservice van Axians (voorheen VCD). De door GGZdeWikK aan de cliënt(e) gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt(e) binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 3 Voldoet de cliënt(e) niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen, dan is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt(e) aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4 Voldoet de cliënt(e) niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen, dan is GGZdeWikK zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt(e).

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over onze tarieven of betalingsvoorwaarden dan horen we dat uiteraard graag. Met specifieke vragen over uw polisvoorwaarden kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht.