WikKtarieven

GGZdeWikK biedt behandeling binnen de Specialistische GGZ.  Specialistische behandeling wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd middels het Zorgprestatiemodel. De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 
De hoogte van de vergoeding en een eventuele eigen bijdrage verschilt per zorgverzekeraar en is afhankelijk van uw polis. 

Uw behandeling bij GGZdeWikK wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. We leggen op deze pagina uit hoe de vergoeding van uw behandeling in 2022 en 2023 geregeld is.

GGZdeWikK heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars: we bieden contractvrije zorg. U ontvangt maandelijks een factuur, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding die u krijgt is afhankelijk van uw verzekeringspolis. Er zijn verschillende zorgpolissen:

= Contractvrije zorg wordt niet vergoed als u een budgetpolis heeft afgesloten. 

= Met een naturapolis wordt contractvrije zorg deels vergoed: met een naturapolis is in principe de zorg zelf verzekerd (u heeft dan recht op (volledige) vergoeding van zorg die wordt verleend door een zorgverlener die een contract heeft met uw zorgverzekeraar). Met een naturapolis wordt contractvrije zorg vergoed, maar tegen een lager tarief en soms onder bepaalde voorwaarden. Als u een naturapolis heeft, is het van belang om vóór de start van de behandeling, of vóór de start van een vervolgDBC, bij uw zorgverzekeraar te informeren welke voorwaarden zij stellen aan de vergoeding van contractvrije zorg. Met een naturapolis zult u een deel van de kosten (het verschil tussen het NZA-tarief en de vergoeding van uw zorgverzekeraar) dus zelf moeten betalen.

= Met een restitutiepolis wordt contractvrije zorg in principe volledig vergoed: met een restitutiepolis zijn de zorgkosten verzekerd – u kunt dan zelf kiezen bij welke zorgverlener u in behandeling wilt, ongeacht of die een contract heeft met de zorgverzekeraar. Helaas zijn er (steeds meer) zorgverzekeraars die voor de GGZ en de wijkverpleging een uitzondering maken bij de restitutiepolis, let dus goed op de voorwaarden in uw polis.

Bij sommige zorgverzekeraars is in de polisvoorwaarden opgenomen dat zij een volledige vergoeding bieden van het gemiddelde gecontracteerde tarief. Dit tarief is gebaseerd op de contractafspraken van deze zorgverzekeraar, dus niet op het landelijk geldende NZA-tarief. Het betekent dat u in dit geval alsnog zelf een deel zult moeten betalen. Informeer dus voor de start van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar goed naar een eventuele eigen bijdrage of aanvullende voorwaarden zoals een machtiging.

Eigen risico Ook voor Specialistische GGZ geldt het eigen risico in de zorg: dat is €385,-. Afhankelijk van uw eigen zorgkosten moet u bij het betalen van de factuur van GGZdeWikK het (restant van) uw eigen risicobedrag dus bijbetalen.

Op de factuur zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:  

Artikel 1 De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen GGZdeWikK en de cliënt(e).

Artikel 2 De facturen van GGZdeWikK worden opgesteld en verstuurd door de facturatieservice van Axians (voorheen VCD). De door GGZdeWikK aan de cliënt(e) gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt(e) binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 3 Voldoet de cliënt(e) niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen, dan is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt(e) aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4 Voldoet de cliënt(e) niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen, dan is GGZdeWikK zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt(e).

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over onze tarieven of betalingsvoorwaarden dan horen we dat uiteraard graag. Met specifieke vragen over uw polisvoorwaarden kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht.

Tot slot is goed hoed om te weten dat we bij de WikK een coulanceregeling hebben voor mensen die niet in staat zijn om hun eigen bijdrage (volledig) te betalen.